•  x 

  Košík je prázdný
 • spací náplasti
  Náplaste pro terapii spánku


  • Povzbuzující usínání
  • Zvyšuje spánek
  • Osvěžuje probuzení

  Koupit online

Všeobecné obchodní podmínky

Podmínky pro BonoSana - člen Stichting WebwinkelKeur

Index:
Článek 1 - Definice
Článek 2 - Totožnost podnikatele
Článek 3 - Použitelnost
Článek 4 - Nabídka
Článek 5 - Smlouva
Článek 6 - Právo na odstoupení
Článek 7 - Náklady v případě odstoupení od smlouvy
Článek 8 - Právo na odstoupení od smlouvy
Článek 9 - cena
Článek 10 - Shoda a záruka
Článek 11 - Dodání a provedení
Článek 12 - Trvání transakcí: trvání, zrušení a prodloužení
Článek 13 - Platba
Článek 14 - Reklamační řízení
Článek 15 - Spory
Článek 16 - Doplňková nebo odchylná ustanovení
 
Článek 1 - Definice
V těchto podmínkách platí následující definice:
 
1. Reflexní období: období, ve kterém může spotřebitel využít svého práva na odstoupení od smlouvy;
2. Spotřebitel: fyzická osoba, která nekoná v rámci výkonu povolání nebo podnikání a uzavírá s podnikatelem smlouvu na dálku;
3. den: kalendářní den;
4. Trvání transakce: smlouva uzavřená na dálku týkající se řady produktů a / nebo služeb, u nichž je v průběhu času rozložena povinnost dodání a / nebo nákupu;
5. Trvalé médium: jakékoli prostředky, které spotřebiteli nebo podnikateli umožňují ukládat informace, které jsou mu osobně adresovány, a to způsobem, který umožní budoucí konzultace a nezměněné opakované vytváření uložených informací.
6. Právo na odstoupení od smlouvy: možnost pro spotřebitele odstoupit od smlouvy na dálku ve lhůtě na zvážení;
7. Vzorový formulář: vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který podnikatel stanoví, že spotřebitel může vyplnit, když chce využít svého práva na odstoupení od smlouvy.
8. Podnikatel: fyzická nebo statutární osoba, která nabízí produkty a / nebo služby spotřebitelům na dálku;
9. Smlouva uzavřená na dálku: dohoda, v rámci které je v rámci systému organizovaného podnikatelem pro prodej výrobků a / nebo služeb na dálku až do uzavření dohody včetně včetně této dohody používána pouze jedna nebo více technik dálkové komunikace. použitý;
10. Technika pro komunikaci na dálku: znamená, že lze použít k uzavření smlouvy, aniž by spotřebitel a podnikatel byli ve stejné místnosti současně.
11. Podmínky: tyto Všeobecné obchodní podmínky podnikatele.
 
Článek 2 - Totožnost podnikatele
[Jméno podnikatele] (statutární název, případně doplněný obchodním názvem);
[Obchodní adresa];
[Hostující adresa, pokud se odchyluje od obchodní adresy];
Telefonní číslo: [a čas (y), kdy může být podnikatel kontaktován telefonem]
E-mailová adresa: [zde zadejte svou e-mailovou adresu]
Číslo obchodní komory: [zde zadejte své číslo obchodní komory]
DIČ: [zde zadejte své číslo DPH]
 
Pokud činnost podnikatele podléhá příslušnému režimu povolení:
informace o kontrolním orgánu:
 
Pokud má podnikatel regulované povolání:
- profesní sdružení nebo profesní organizace, k níž je přidružen;
- profesní titul, místo v EU nebo v Evropském hospodářském prostoru, kde je udělen;
- odkaz na profesní pravidla platná v Nizozemsku a pokyny, kde a jak jsou tato profesní pravidla přístupná.
 
Článek 3 - Použitelnost
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na každou nabídku podnikatele a na každou smlouvu uzavřenou na dálku a objednávky mezi podnikatelem a spotřebitelem.
2. Před uzavřením smlouvy na dálku bude spotřebitelům zpřístupněn text těchto všeobecných obchodních podmínek. Pokud to není rozumně možné před uzavřením smlouvy na dálku, bude uvedeno, že obecné podmínky je možné nahlížet u podnikatele a budou zaslány bezplatně co nejdříve na žádost spotřebitele.
3. Pokud je smlouva na dálku uzavřena elektronicky, odchylně od předchozího odstavce a před uzavřením smlouvy na dálku může být text těchto všeobecných obchodních podmínek spotřebiteli zpřístupněn elektronicky takovým způsobem, aby si spotřebitel mohl snadno skladovat na trvalém médiu. Pokud to není přiměřeně možné, před uzavřením smlouvy na dálku bude uvedeno, kde lze všeobecné obchodní podmínky konzultovat elektronicky a že na žádost spotřebitele budou zaslány bezplatně elektronickými prostředky nebo jinak.
4. V případě, že se k těmto obecným podmínkám vztahují zvláštní podmínky produktu nebo služby, použije se přiměřeně druhý a třetí pododstavec a spotřebitel může v případě rozporu s obecnými podmínkami vždy uplatnit použitelné ustanovení, které je nejvíce příznivé pro něj.
5. Pokud je jedno nebo více ustanovení v těchto všeobecných podmínkách kdykoli zcela nebo částečně neplatné nebo zničené, pak smlouva a tyto podmínky zůstanou nedotčeny a příslušné ustanovení bude nahrazeno ustanovením, že úmysl původních přístupů bude co nejvíce.
6. Situace, které nejsou těmito obecnými podmínkami upraveny, musí být posouzeny „v duchu“ těchto všeobecných podmínek.
7. Nejasnosti ohledně vysvětlení nebo obsahu jednoho nebo více ustanovení našich podmínek by měly být vysvětleny „v duchu“ těchto podmínek.
 
Článek 4 - Nabídka
1. Má-li nabídka omezenou dobu platnosti nebo podléhá podmínkám, bude to výslovně uvedeno v nabídce.
2. Nabídka je bez závazků. Podnikatel je oprávněn nabídku upravit a upravit.
3. Nabídka obsahuje úplný a přesný popis nabízených produktů a / nebo služeb. Popis je dostatečně podrobný, aby mohl spotřebitel řádně posoudit nabídku. Pokud podnikatel používá obrázky, jedná se o skutečný odraz nabízených produktů a / nebo služeb. Zřejmé chyby nebo chyby v nabídce podnikatele nezavazují.
4. Všechny obrázky, specifikace a informace v nabídce jsou informativní a nemohou vést k vyrovnání nebo zrušení smlouvy.
5. Výrobky s obrázky jsou skutečným odrazem nabízených produktů. Podnikatel nemůže zaručit, že zobrazené barvy přesně odpovídají skutečným barvám produktů.
6. Každá nabídka obsahuje takové informace, které jsou spotřebiteli jasné o tom, jaká práva a povinnosti jsou spojeny s přijetím nabídky. Týká se to zejména:
 •  cena včetně daní;
 •  možné náklady na dopravu;
 •  způsob, jakým bude smlouva uzavřena, a jaké úkony jsou pro tento účel nezbytné;
 •  zda se právo na odstoupení uplatní či nikoli;
 •  způsob platby, dodání a plnění smlouvy;
 •  období pro přijetí nabídky nebo období, ve kterém podnikatel garantuje cenu;
 •  částka tarifu pro dálkovou komunikaci, pokud jsou náklady na použití techniky pro dálkovou komunikaci počítány na jiném základě, než je běžná základní sazba pro použitý komunikační prostředek
 •  zda je dohoda podána po uzavření, a pokud ano, jak může být konzultována spotřebitelem;
 •  způsob, jakým může spotřebitel před uzavřením smlouvy zkontrolovat údaje, které poskytl na základě smlouvy, av případě potřeby je opravit;
 •  všechny ostatní jazyky, ve kterých lze kromě nizozemštiny uzavřít smlouvu;
 •  kodexy chování, kterým se podnikatel vystavil, a způsob, jakým může spotřebitel tyto kodexy chování elektronicky konzultovat; a
 •  minimální doba trvání smlouvy na dálku v případě trvání transakce.
 •  Volitelné: dostupné velikosti, barvy, typ materiálů.
Článek 5 - Smlouva 
1. Smlouva se, aniž jsou dotčena ustanovení odstavce 4, uzavírá v okamžiku přijetí nabídky spotřebitelem a splnění odpovídajících podmínek.
2. Pokud spotřebitel nabídku přijal elektronicky, podnikatel neprodleně potvrdí přijetí nabídky elektronickou cestou. Dokud podnikatel toto potvrzení o přijetí nepřijal, může spotřebitel smlouvu zrušit.
3. Je-li smlouva uzavřena elektronicky, podnikne podnikatel vhodná technická a organizační opatření k zajištění elektronického přenosu dat a zajistí bezpečné webové prostředí. Pokud spotřebitel může platit elektronicky, bude podnikatel dodržovat příslušná bezpečnostní opatření.
4. Podnikatel může - v právním rámci - informovat, zda spotřebitel může splnit své platební povinnosti, jakož i všechny ty skutečnosti a faktory, které jsou důležité pro odpovědné uzavření smlouvy na dálku. Pokud má podnikatel na základě tohoto šetření dobré důvody k neuzavření smlouvy, je oprávněn odmítnout objednávku nebo žádost a má právo na splnění zvláštních podmínek k provedení.
5. Podnikatel s produktem nebo službou zašle písemně nebo způsobem, který může spotřebitel spotřebitelem zpřístupnit na trvalém nosiči, tyto informace:
A. návštěvní adresa sídla podnikatele, kam může spotřebitel se stížnostmi jít;
b. podmínky, za nichž a způsob, jakým může spotřebitel využít práva na odstoupení od smlouvy, nebo jasné prohlášení týkající se vyloučení práva na odstoupení od smlouvy;
C. informace o zárukách a existující službě po zakoupení;
d. informace obsažené v čl. 4 odst. 3 těchto podmínek, pokud podnikatel již spotřebiteli tyto informace neposkytl před uzavřením smlouvy;
E. požadavky na ukončení smlouvy, pokud je smlouva uzavřena na dobu delší než jeden rok nebo na dobu neurčitou.
6. V případě rozšířené transakce se ustanovení v předchozím odstavci vztahuje pouze na první dodávku.
7. Každá smlouva se uzavírá za podmíněných podmínek dostatečné dostupnosti dotyčných produktů.
 
Článek 6 - Právo na odstoupení
Při dodávce produktů:
1. Při nákupu produktů má spotřebitel možnost smlouvu ukončit bez udání důvodu do 14 dnů. Tato lhůta na zvážení začíná dnem následujícím po obdržení výrobku spotřebitelem nebo zástupcem, který je spotřebitelem předem určen a který je oznámen podnikateli.
2. Během období reflexe bude spotřebitel s produktem a obalem zacházet opatrně. Vybalí nebo použije produkt pouze v míře nezbytné k posouzení, zda si přeje produkt ponechat nebo ne. Pokud využije svého práva na odstoupení od smlouvy, vrátí výrobek s veškerým příslušenstvím a - pokud je to přiměřeně možné - v původním stavu a obalu do podniku, v souladu s přiměřenými a jasnými pokyny poskytnutými podnikatelem.
3. Pokud si spotřebitel přeje využít svého práva na odstoupení od smlouvy, je povinen to oznámit podnikateli do 14 dnů po obdržení produktu. Spotřebitel to musí oznámit pomocí vzorového formuláře. Poté, co spotřebitel oznámil, že si přeje využít svého práva na odstoupení od smlouvy, musí zákazník vrátit produkt do 14 dnů. Spotřebitel musí prokázat, že dodané zboží bylo vráceno včas, například prostřednictvím dokladu o přepravě.
4. Pokud zákazník neoznámil, že si přeje využít svého práva na odstoupení od smlouvy po uplynutí lhůt uvedených v odstavcích 2 a 3 nebo pokud spotřebitel výrobek nevrátil podnikateli, je nákup skutečností.
Při poskytování služeb:
5. Při poskytování služeb má spotřebitel možnost ukončit smlouvu bez udání důvodu po dobu nejméně 14 dnů, počínaje dnem uzavření smlouvy.
6. Za účelem uplatnění svého práva na odstoupení od smlouvy se spotřebitel zaměří na přiměřené a jasné pokyny poskytnuté podnikatelem s nabídkou a / nebo nejpozději při dodání.
 
Článek 7 - Náklady v případě odstoupení od smlouvy
1. Pokud spotřebitel využije svého práva na odstoupení od smlouvy, nese spotřebitel náklady na vrácení zboží.
2. Pokud spotřebitel zaplatil částku, podnikatel tuto částku vrátí co nejdříve, nejpozději však do 14 dnů po zrušení. Podmínkou je však to, že produkt již obdržel obchodník nebo že lze předložit přesvědčivý důkaz o úplném vrácení. Vrácení bude provedeno stejným způsobem platby, jaký používá spotřebitel, pokud spotřebitel výslovně nepovolí jiný způsob platby.
3. V případě poškození výrobku v důsledku neopatrné manipulace samotným spotřebitelem je spotřebitel odpovědný za znehodnocení produktu.
4. Spotřebitel nenese odpovědnost za odpisy produktu, pokud podnikatel neposkytne všechny zákonem požadované informace o právu na odstoupení od smlouvy, mělo by se tak učinit před uzavřením kupní smlouvy.
 
Článek 8 - Vyloučení práva na odstoupení 
1. Podnikatel může vyloučit právo na odstoupení od smlouvy pro spotřebitele u výrobků, jak je popsáno v odstavcích 2 a 3. Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy se použije, pouze pokud to podnikatel v nabídce jasně uvedl, a to alespoň včas pro uzavření smlouvy.
2. Vyloučení práva na odstoupení je možné pouze u produktů:
A. které byly vytvořeny podnikatelem v souladu se specifikacemi spotřebitele;
b. které jsou jasně osobní povahy;
C. které nelze vzhledem k jejich povaze vrátit;
d. které mohou rychle zkazit nebo stárnout;
E. na které cena podléhá výkyvům na finančním trhu, na které nemá podnikatel žádný vliv;
F. pro volné noviny a časopisy;
G. u zvukových a obrazových záznamů a počítačového softwaru, u nichž spotřebitel porušil pečeť.
h. pro hygienické výrobky, u nichž spotřebitel porušil pečeť.
3. Vyloučení práva na odstoupení je možné pouze u služeb:
A. pokud jde o ubytování, dopravu, restaurační služby nebo vykonávání volnočasových aktivit k určitému datu nebo během určitého období;
b. z čehož byla dodávka zahájena s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty na zvážení;
C. ohledně sázek a loterií.
 
Článek 9 - cena 
1. Během období uvedeného v nabídce nebudou ceny nabízených produktů a / nebo služeb zvýšeny, s výjimkou cenových změn v důsledku změn sazeb DPH.
2. Na rozdíl od předchozího odstavce může podnikatel nabízet produkty nebo služby s proměnlivými cenami v případě cen, které podléhají kolísáním na finančním trhu a na které nemá žádný vliv. V nabídce je uveden tento odkaz na výkyvy a skutečnost, že uvedené ceny jsou cílové ceny.
3. Zvyšování cen do 3 měsíců po uzavření smlouvy je přípustné pouze tehdy, pokud je výsledkem zákonných předpisů nebo ustanovení.
4. Zvýšení cen od 3 měsíců po uzavření smlouvy je přípustné pouze tehdy, pokud to stanoví podnikatel a:
A. jsou výsledkem zákonných předpisů nebo ustanovení; nebo
b. spotřebitel je oprávněn vypovědět smlouvu s účinností ode dne zahájení zvýšení ceny.
5. Ceny uvedené v nabídce produktů nebo služeb zahrnují DPH.
6. Všechny ceny podléhají chybám tisku. Za následky chyb v tisku se nepřijímá žádná odpovědnost. V případě chyb tisku není podnikatel povinen dodat produkt za chybnou cenu.
 
Článek 10 - Shoda a záruka
1. Podnikatel zaručuje, že produkty a / nebo služby jsou v souladu se smlouvou, specifikacemi uvedenými v nabídce, přiměřenými požadavky na ctnost a / nebo použitelnost a stávajícími zákonnými ustanoveními nebo vládními předpisy ke dni uzavření smlouvy. smlouva. V případě dohody podnikatel rovněž zaručuje, že produkt je vhodný k jinému než běžnému použití.
2. Záruka poskytovaná podnikatelem, výrobcem nebo dovozcem nemá vliv na zákonná práva a nároky, které může spotřebitel uplatnit vůči podnikateli na základě smlouvy.
3. Jakékoli vady nebo nesprávně dodané produkty musí být podnikateli nahlášeny písemně do 4 týdnů po dodání. Vrácení produktů musí být v původním obalu a v novém stavu.
4. Záruční doba podnikatele je v souladu s záruční dobou výrobce. Podnikatel není nikdy zodpovědný za konečnou vhodnost produktů pro každou jednotlivou aplikaci spotřebitele ani za radu ohledně použití nebo použití produktů.
5. Záruka se nevztahuje na:
 • Spotřebitel opravil dodané výrobky sám a / nebo zpracoval, nebo pokud je spotřebitel opravil a / nebo zpracoval třetími stranami;
 • Dodané výrobky jsou vystaveny neobvyklým podmínkám nebo jinak neopatrné manipulaci nebo v rozporu s pokyny podnikatele a / nebo se s nimi manipuluje na obalu;
 • Vada je zcela nebo zčásti výsledkem předpisů, které vláda učinila nebo učiní ohledně povahy nebo kvality použitých materiálů.
Článek 11 - Dodání a provedení
1. Při přijímání a provádění objednávek na výrobky a při posuzování žádostí o poskytnutí služeb se bude podnikatel co nejvíce starat.
2. Místem dodání je adresa, kterou spotřebitel oznámil společnosti.
3. S náležitým ohledem na ustanovení odstavce 4 tohoto článku společnost přijme přijaté objednávky neprodleně, nejpozději však do 30 dnů, pokud se spotřebitel nedohodl na delší dodací lhůtě. Pokud je dodávka zpožděna, nebo pokud nemůže být objednávka provedena nebo jen částečně, bude spotřebitel o této skutečnosti informován nejpozději do 30 dnů od zadání objednávky. V takovém případě má spotřebitel právo vypovědět smlouvu bez jakýchkoli nákladů. Spotřebitel nemá nárok na náhradu.
4. Všechny dodací podmínky jsou informativní. Spotřebitel nemůže z uvedených období odvodit žádná práva. Překročení určité lhůty nezakládá spotřebitele na odškodnění.
5. V případě zrušení podle odstavce 3 tohoto článku podnikatel vrátí částku, kterou spotřebitel zaplatil, co nejdříve, nejpozději však 14 dní po ukončení.
6. Pokud se zdá, že dodání objednaného produktu není možné, bude podnikatel usilovat o zpřístupnění náhradního zboží. Nejpozději při dodání bude jasně a srozumitelně uvedeno, že bude doručena náhradní položka. U náhradních položek nelze vyloučit právo na odstoupení. Náklady na jakoukoli zpáteční zásilku ponese podnikatel.
7. Riziko poškození nebo ztráty výrobků nese podnikatel až do okamžiku doručení spotřebiteli nebo předem určenému zástupci, který je podnikateli oznámen, pokud není výslovně dohodnuto jinak.
 
Článek 12 - Doba trvání transakcí: doba trvání, zrušení a prodloužení
Zrušení
1. Spotřebitel může vypovědět smlouvu, která byla uzavřena na dobu neurčitou a která se vztahuje na pravidelné dodávky výrobků (včetně elektřiny) nebo služeb, a to kdykoli s náležitým ohledem na dohodnutá pravidla pro zrušení a výpovědní lhůtu do jednoho měsíce.
2. Spotřebitel může ukončit smlouvu, která byla uzavřena na dobu určitou a která se vztahuje na pravidelné dodávky výrobků (včetně elektřiny) nebo služeb, a to kdykoli do konce stanovené lhůty, s náležitým ohledem na dohodnuté zrušení. pravidla a výpovědní lhůta nejvýše jednoho měsíce.
3. Spotřebitel může v dohodách uvedených v předchozích odstavcích:
 • zrušit kdykoli a neomezovat se na ukončení v určitém čase nebo v daném období;
 • alespoň zrušit stejným způsobem, jakým byly uzavřeny;
 • vždy zrušit se stejnou výpovědní lhůtou, jakou pro něj podnikatel stanovil sám.
Prodloužení
4. Smlouva, která byla uzavřena na dobu určitou a která se vztahuje na pravidelné dodávky produktů (včetně elektřiny) nebo služeb, nesmí být automaticky prodloužena ani obnovena na dobu určitou.
5. Na rozdíl od předchozího odstavce může být smlouva, která byla uzavřena na dobu určitou a která se vztahuje na pravidelné doručování deníků, novin a časopisů, na dobu určitou nejvýše tři měsíce, pokud spotřebitel může tuto prodlouženou smlouvu zrušit před koncem prodloužení s výpovědní lhůtou ne delší než jeden měsíc.
6. Smlouva, která byla uzavřena na dobu určitou a která se vztahuje na pravidelné dodávky produktů nebo služeb, může být automaticky prodloužena na dobu neurčitou, pokud spotřebitel může kdykoli zrušit výpovědní lhůtu, která nesmí přesáhnout jednu měsíc a výpovědní lhůta nejvýše tří měsíců v případě, že se smlouva vztahuje na běžné, ale méně než jednou měsíčně, doručování denních novin, novin a časopisů.
7. Smlouvu s omezenou dobou platnosti na pravidelné doručování denních novin, novin a časopisů (zkušební nebo úvodní předplatné) nelze mlčky pokračovat a končí automaticky po zkušební nebo úvodní době.
Trvání
8. Má-li smlouva trvání déle než jeden rok, může spotřebitel smlouvu kdykoli vypovědět s výpovědní lhůtou nepřesahující jeden měsíc, ledaže by přiměřenost a poctivost oponovaly zrušení před uplynutím sjednané doby.
 
Článek 13 - Platba
1. Není-li dohodnuto jinak, částky dlužné spotřebiteli musí být vyplaceny do 7 pracovních dnů po zahájení lhůty pro reflexi podle čl. 6 odst. 1. V případě smlouvy o poskytování služby začíná tato lhůta po spotřebitel obdržel potvrzení smlouvy.
2. Spotřebitel je povinen neprodleně nahlásit nepřesnosti v poskytnutých nebo uvedených platebních údajích podnikateli.
3. V případě prodlení spotřebitele má podnikatel právo, s výhradou zákonných omezení, účtovat přiměřené náklady, které byly oznámeny před spotřebitelem.
 
Článek 14 - Reklamační řízení
1. Podnikatel má řádně zveřejněné řízení o stížnosti a vyřizuje stížnost v souladu s tímto řízením.
2. Stížnosti na plnění smlouvy musí být podnikateli předloženy zcela a jasně do 7 dnů poté, co spotřebitel zjistil vady.
3. Stížnosti podané podnikateli budou zodpovězeny ve lhůtě 14 dnů ode dne přijetí. Pokud stížnost vyžaduje předvídatelně delší dobu zpracování, podnikatel odpoví do 14 dnů s oznámením o přijetí a uvedením, kdy spotřebitel může očekávat podrobnější odpověď.
4. Pokud stížnost nemůže být vyřešena vzájemnou dohodou, vznikne spor, který je vhodný k urovnání sporu.
5. V případě stížností se musí spotřebitel nejprve obrátit na podnikatele. Pokud je webový obchod spojen se společností Stichting WebwinkelKeur a pokud stížnosti nelze vyřešit vzájemnou dohodou, měl by se spotřebitel obrátit na Stichting WebwinkelKeur ( www.webwinkelkeur.nl), která bude zprostředkovat bezplatně. Zkontrolujte, zda má tento webový obchod běžící členství prostřednictvím https://www.webwinkelkeur.nl/leden/  (to platí pouze pro nizozemské a / nebo belgické zákazníky). Pokud do té doby nenajde řešení, má spotřebitel možnost nechat se zabývat jeho stížností rozhodčím výborem jmenovaným Stichting WebwinkelKeur, rozhodnutí je závazné a podnikatel i spotřebitel musí s tímto závazným rozhodnutím souhlasit. S předložením sporu rozhodčímu výboru jsou spojeny náklady, které musí spotřebitel zaplatit příslušnému výboru. Je také možné podat stížnosti prostřednictvím internetu Evropská platforma pro online řešení sporů.
6. Stížnost nepozastavuje povinnosti podnikatele, pokud podnikatel písemně neurčí jinak.
7. Pokud podnikatel zjistí, že stížnost je opodstatněná, podnikatel bezplatně vymění nebo opraví výrobky podle svého výběru nebo dodané výrobky spotřebiteli.
 
Článek 15 - Spory
1. Smlouvy mezi podnikatelem a spotřebitelem, na které se vztahují tyto všeobecné obchodní podmínky, se řídí výhradně nizozemským právem. I když spotřebitel žije v zahraničí.
2. Vídeňská úmluva o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se nepoužije.
 
Článek 16 - Doplňková nebo odchylná ustanovení
Dodatečná nebo odchylující se ustanovení od těchto podmínek nemusí být na úkor spotřebitele a musí být zaznamenána písemně nebo takovým způsobem, aby mohla být spotřebitelem uložena přístupným způsobem na trvalém nosiči.
 
--
 
Vzorový formulář pro zrušení
(pouze vyplňte tento formulář a vraťte jej, pokud chcete smlouvu zrušit
 
- Do YOURCOMPANY Adresa 11234 AB Stad06-12345678
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty. Spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript.
-
- I / We (*) share / share (*) tímto vás informujeme, že já / my (*) odvoláváme / odvoláváme naši dohodu týkající se prodeje následujícího zboží / dodání následující služby (*) (*):
 
- Objednáno (DD-MM-RRRR):
- Číslo objednávky:   
- Přijato dne (DD-MM-RRRR): 
- Jméno / jména spotřebitelé: 
- Oslovte spotřebitele: 
- Bankovní účet IBAN: 
- Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze pokud je tento formulář předložen na papíře
- Datum (DD-MM-RRRR): 
 
(*) Nehodící se škrtněte.
 

Používáme cookies, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našeho webu. Pokud budete web nadále používat, předpokládáme, že souhlasíte.