•  x 

  Košík je prázdný
 • spací náplasti
  Náplaste pro terapii spánku


  • Povzbuzující usínání
  • Zvyšuje spánek
  • Osvěžuje probuzení

  Koupit online

Odmítnutí odpovědnosti

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
Při procházení našeho obchodu také automaticky dostáváme adresu internetového protokolu (IP) vašeho počítače, abychom nám poskytli informace, které nám pomohou dozvědět se o vašem prohlížeči a operačním systému. E-mailový marketing (pokud je k dispozici): S vaším svolením vám můžeme zasílat e-maily o našem obchodě, nových produktech a dalších aktualizacích.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
Pokud nám poskytnete osobní údaje pro dokončení transakce, ověření vaší kreditní karty, zadání objednávky, zajištění dodávky nebo vrácení nákupu, znamená to, že souhlasíte s jejich shromažďováním a používáním pouze z tohoto konkrétního důvodu. Požádáme-li o vaše osobní údaje ze sekundárního důvodu, například z marketingu, buď vás přímo požádáme o váš výslovný souhlas, nebo vám poskytneme příležitost říct ne.

požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Tato emailová adresa je chráněna před spamboty. Spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript. nebo nám napište na adresu: DomusNaturae.eu, Amperestraat 11a, 1817DE Alkmaar, Nizozemsko

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

ODDÍL 4 - PLATBA
Pokud pro dokončení nákupu zvolíte bránu přímých plateb, uloží náš poskytovatel platebních údajů vaše údaje o kreditní kartě. Je šifrována pomocí standardu PCI-DSS (Data Card Industry Data Security Standard). Vaše nákupní transakční data jsou uložena pouze po dobu nezbytnou k dokončení vaší nákupní transakce. Po dokončení budou informace o vašich nákupních transakcích odstraněny. Všechny brány přímých plateb dodržují standardy stanovené PCI-DSS spravované Radou PCI Security Standards Council, což je společné úsilí značek jako Visa, Mastercard, American Express a Discover. Požadavky PCI-DSS pomáhají zajistit bezpečné zpracování informací o kreditní kartě v našem obchodě a jeho poskytovateli služeb.

Obecně platí, že poskytovatelé třetích stran používané u nás pouze shromažďovat, používat a zveřejňovat vaše informace v nezbytné míře, aby mohli poskytovat služby, které poskytují nám.
Někteří poskytovatelé služeb třetích stran, jako jsou platební brány a další zpracovatelé platebních transakcí, však mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů, pokud jde o informace, které jsme povinni jim poskytnout pro vaše transakce související s nákupem. U těchto poskytovatelů doporučujeme, abyste si přečetli jejich zásady ochrany osobních údajů, abyste pochopili způsob, jakým tito poskytovatelé budou s vašimi osobními údaji nakládat. Zejména pamatujte na to, že určití poskytovatelé mohou být umístěni nebo mají zařízení, která se nacházejí v jiné jurisdikci než vy nebo my. Pokud se tedy rozhodnete pokračovat v transakci, která zahrnuje služby externího poskytovatele služeb, pak se na vaše informace mohou vztahovat zákony jurisdikcí, ve kterých se daný poskytovatel služeb nebo jeho zařízení nachází. Jakmile opustíte web našeho obchodu nebo budete přesměrováni na web nebo aplikaci třetí strany, přestanou se na vás vztahovat tyto zásady ochrany osobních údajů nebo podmínky služby našich webových stránek.Google Analytics: Náš obchod používá Google Analytics k tomu, abychom se dozvěděli o návštěvách obchodu a prohlížených stránkách.


Vyhrazujeme si právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit, proto je prosím často kontrolujte. Změny a objasnění se projeví okamžitě po jejich zveřejnění na webových stránkách. Pokud v těchto zásadách provedeme významné změny, upozorníme vás zde, že byla aktualizována, abyste věděli, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a za jakých okolností (pokud nějaké) používáme nebo zveřejňujeme to. Pokud je náš obchod pořízen nebo sloučen s jinou společností, mohou být vaše informace převedeny na nové majitele, abychom vám mohli i nadále prodávat produkty.

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty. Spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript. nebo poštou na DomusNaturae.eu, Amperestraat 11a, 1817DE Alkmaar The Netherlands.

----
Obchodní podmínky
DŮLEŽITÉ! TÉTO PODMÍNKY SLUŽBY (TOS) VLASTNÍ VAŠE POUŽÍVÁNÍ TÉTO STRÁNKY, KTERÉ JE POSKYTOVÁNO NAŠOU SPOLEČNOSTÍ. PŘÍSTUPEM NA TUTO STRÁNKU ZÍSKÁTE VAŠE POTVRZENÍ A PŘIJETÍ TĚCHTO PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ. TÉTO PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ JE ZMĚNĚN NAŠE FIRMĚ V ŽÁDNÉM ČASU V JEJICH DISKRÉTII. VAŠE POUŽÍVÁNÍ TÉTO STRÁNKY PO TAKÝCH ZMĚNÁCH JE PROVÁDĚNĚ NÁSTROJE VAŠE POTVRZENÍ A PŘIJETÍ ZMĚN. PROSÍM KONTROLUJTE TÉTO PODMÍNKY POUŽITÍ.

Přístup na tento web

MUSÍTE BÝT OSOBNÍ (18) ROKY NEBO NEJLEPŠÍ PŘÍSTUP DO TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY. POKUD JSOU PODLE OSOBNÍCH VĚKŮ, NEJSOU POVOLENY PRO PŘÍSTUP K TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE PRO JAKÉKOLIV DŮVODY. Z DŮVODU VĚKOVÉHO OMEZENÍ PRO POUŽÍVÁNÍ TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY NEJSOU ŽÁDNÉ INFORMACE ZÍSKANÉ TUTO WEBOVOU STRÁNKOU V RÁMCI DĚTSKÉHO OCHRANY SOUKROMÍ (COPA) a NENÍ MONITOROVANÉ, POKUD JE TŘEBA SOUČÁST.

K přístupu na tento web nebo k některým prostředkům, které nabízí, můžete být požádáni o poskytnutí určitých registračních údajů nebo jiných informací. Podmínkou používání tohoto webu je, že všechny informace, které na tomto webu poskytnete, budou správné, aktuální a úplné. Pokud se naše společnost domnívá, že vámi poskytnuté informace nejsou správné, aktuální nebo úplné, máme právo vám odmítnout přístup na tento web nebo k některým z jeho zdrojů a kdykoli jej bez předchozího upozornění ukončit nebo pozastavit.

Omezení při použití

Tento web můžete používat pro účely výslovně povolené tímto webem. Bez předchozího písemného souhlasu naší společnosti nesmíte tyto stránky používat k žádným jiným účelům, včetně komerčních. Například nesmíte (a nesmíte autorizovat žádnou jinou stranu) (i) co-brand this site, nebo (ii) frame this site, nebo (iii) hyperlink to site, bez výslovného předchozího písemného souhlasu autorizovaný zástupce naší společnosti. Pro účely těchto Podmínek používání znamená „společná značka“ zobrazení jména, loga, ochranné známky nebo jiných způsobů přiřazení nebo identifikace jakékoli strany takovým způsobem, že je přiměřeně pravděpodobné, že u uživatele vyvolá dojem, že taková jiná strana má právo zobrazit, publikovat nebo distribuovat tento web nebo obsah přístupný na tomto webu. Souhlasíte s tím, že budete s naší společností spolupracovat při okamžitém ukončení jakékoli neautorizované společné značky, vytváření rámců nebo hypertextových odkazů.

Informace o vlastnictví

Materiál a obsah (dále jen „Obsah“) přístupný z této stránky a jakýkoli jiný webový server ve vlastnictví, provozu, licenci nebo kontrole naší společnosti jsou vlastnické informace naší společnosti nebo strany, která poskytla Obsah naší společnosti a naší společnosti nebo straně, která obsah poskytla naší společnosti, si zachovává veškerá práva, titul a zájem na obsahu. V souladu s tím nesmí být obsah kopírován, distribuován, znovu publikován, nahráván, zveřejňován nebo přenášen jakýmkoli způsobem bez předchozího písemného souhlasu naší společnosti, nebo pokud není písemně autorizován jinde na našich stránkách, kromě toho, že si můžete vytisknout kopii Obsah výhradně pro vaše osobní použití. V takovém případě nesmíte odstraňovat nebo pozměňovat nebo způsobit, že budou odstraněna nebo pozměněna, jakákoli autorská práva, ochranná známka, obchodní název, servisní značka nebo jakákoli jiná vlastnická upozornění nebo legenda, která se objevují na jakémkoli obsahu. Úpravy nebo použití obsahu, s výjimkou případů výslovně uvedených v těchto Podmínkách použití, porušují práva duševního vlastnictví naší společnosti. Přístupem na tyto stránky na vás nepřevádí žádná vlastnická ani práva duševního vlastnictví.

Odkazy

Tento web může být hyperlinkován na jiné weby, které nejsou spravovány naší společností nebo s ní nejsou spojené. Hypertextové odkazy na takové stránky jsou poskytovány uživatelům jako služba a nejsou sponzorovány ani spojeny s tímto webem nebo naší společností. Naše společnost nekontrolovala žádné nebo všechny takové stránky a nenese odpovědnost za obsah těchto stránek. K hypertextovým odkazům se přistupuje na vlastní riziko uživatele a naše společnost neposkytuje žádné záruky ani záruky ohledně obsahu, úplnosti nebo přesnosti těchto hypertextových odkazů nebo webů, na které je tento web propojen. Zahrnutí jakéhokoli hypertextového odkazu na web třetích stran dále nemusí nutně znamenat, že naše společnost tento web schválí.

Podání

Tímto udělujete naší společnosti bezplatná, trvalá, neodvolatelná, celosvětová, nevýlučná práva a licence na používání, reprodukci, úpravy, přizpůsobení, publikování, překlady, vytváření odvozených děl z distribuce, výkonu a zobrazení veškerého obsahu, poznámky, návrhy, nápady, grafika nebo jiné informace sdělované naší společnosti prostřednictvím tohoto webu (dále společně jen „podání“) a začlenit jakékoli podání do jiných děl v jakékoli formě, médiu nebo technologii, která je nyní známá nebo pozdější rozvinutý. Naše společnost nebude muset zacházet s žádnými příspěvky jako s důvěrnými a může používat jakékoli příspěvky v rámci své obchodní činnosti (včetně, bez omezení, pro produkty nebo reklamu), aniž by vznikly jakékoli odpovědnosti za licenční poplatky nebo jakékoli jiné protihodnoty jakéhokoli druhu, a nevzniknou žádnému odpovědnost v důsledku jakékoli podobnosti, která se může objevit v budoucích provozech společnosti.

Naše společnost bude s veškerými osobními údaji, které poskytnete prostřednictvím tohoto webu, zacházet v souladu se svými Zásadami ochrany osobních údajů uvedenými na těchto stránkách.

Odmítnutí odpovědnosti

Berete na vědomí, že naše společnost nemůže a nezaručuje ani nezaručuje, že soubory dostupné pro stahování z internetu nebudou obsahovat viry, červy, trojské koně nebo jiný kód, který by mohl vykazovat kontaminující nebo destruktivní vlastnosti. Jste zodpovědní za implementaci dostatečných postupů a kontrolních bodů, které uspokojí vaše konkrétní požadavky na přesnost vstupu a výstupu dat a za udržování externích prostředků pro obnovu všech ztracených dat. Naše společnost nepřebírá žádnou odpovědnost ani riziko za vaše používání internetu.

Obsah nemusí být nutně úplný a aktuální a neměl by být používán jako náhrada jakýchkoli písemných zpráv, prohlášení nebo oznámení poskytovaných společností. Investoři, vypůjčovatelé a další osoby by měli používat obsah stejným způsobem jako jakékoli jiné vzdělávací médium a neměli by se spoléhat na obsah s vyloučením vlastního odborného úsudku. Informace získané pomocí tohoto webu nejsou vyčerpávající a nepokrývají všechny problémy, témata nebo fakta, která mohou být relevantní pro vaše cíle.

VAŠE POUŽÍVÁNÍ TÉTO STRÁNKY JE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. Obsah je poskytován „tak, jak je“ a bez jakýchkoli záruk, ať výslovných nebo předpokládaných. Naše společnost se zříká všech záruk, včetně veškerých předpokládaných záruk obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel, NÁZEV NEBO NEPORUŠENÍ. Naše společnost nezaručuje, že funkce NEBO OBSAH obsažené na tomto webu budou nepřerušené nebo bezchybné, že budou odstraněny závady nebo že tento web nebo server, který je poskytuje, jsou bez virů nebo jiných škodlivých komponent. Naše společnost nezaručuje ani nevyjadřuje žádné prohlášení ohledně použití nebo výsledku použití obsahu z hlediska přesnosti, spolehlivosti nebo jinak. Obsah může zahrnovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby a společnost může kdykoli provést změny nebo vylepšení. Vy, a nikoli naše společnost, přebíráte veškeré náklady na veškerý nezbytný servis, opravy nebo opravy V PŘÍPADĚ ŽÁDNÉ ZTRÁTY NEBO POŠKOZENÍ ZE POUŽITÍ TÉTO STRÁNKY NEBO JEHO OBSAHU. Naše společnost NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, ŽE VAŠE POUŽÍVÁNÍ OBSAHU NEPORUŠUJE PRÁVA OSTATNÍCH A PŘEDPOKLÁDANÝCH ŽÁDNÝCH ZODPOVĚDNOST NEBO ODPOVĚDNOST ZA CHYBY NEBO OMEZENÍ TAKÉHO OBSAHU.

Všechny informace na tomto webu, ať už historické povahy nebo výhledové, hovoří pouze o datu, kdy jsou informace zveřejněny na tomto webu, a společnost se nezavazuje žádnou povinnost tyto informace po zveřejnění aktualizovat ani je odstranit. informace z tohoto webu, pokud nejsou, nebo již nejsou, přesné nebo úplné.

Omezení odpovědnosti

SPOLEČNOST, JEJÍ DOTACE, POSKYTOVATELÉ, POSKYTOVATELÉ SLUŽEB, POSKYTOVATELÉ OBSAHU, ZAMĚSTNANCI, KANCELÁŘI, ÚŘEDNÍCI A ŘEDITELÉ NEPOSKYTUJÍ ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÝCH NÁHODNÝCH, PŘÍMÝCH, NEPŘÍMÝCH, DOKUMENTŮ, DALŠÍ, ZTRÁTY PŘÍJMŮ NEBO PŘÍJMŮ, BARVENÍ A POTŘEBY, EMOTIONÁLNÍ DISTRIBUCE NEBO PODOBNÉ POŠKOZENÍ, KDYŽ JE SPOLEČNOST POSKYTOVÁNA MOŽNOSTI TAKÝCH ŠKOD. V žádném případě NEBUDE KOLEKTIVNÍ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI A JEJICH DOTACE, POSKYTOVATELÉ, LICENCI, POSKYTOVATELÉ SLUŽEB, POSKYTOVATELÉ OBSAHU, ZAMĚSTNANCI, KANCELÁŘI, ÚŘEDNÍCI A ŘEDITELÉ, JAKÉKOLI STRANĚ, BEZ DOHODY, JINÉ) překročily VĚTŠÍ NEŽ 100 EUR NEBO ČÁST, KTEROU MUSÍTE SPOLEČNOSTI VYPLATIT ZA POUŽITELNÝ OBSAH, PRODUKT NEBO SLUŽBU, Z KTERÝCH SE ODPOVĚDILA ODPOVĚDNOST.
Odpovědnost za ztrátu a poškození a zpoždění

1.1 Definice vyšší moci

V tomto článku [] se „událostí vyšší moci“ rozumí událost, která není pod kontrolou Úřadu a Provozovatele a která brání straně v plnění jejích závazků vyplývajících z této smlouvy, mimo jiné včetně:

1.1.1 akt Boží (jako například požáry, výbuchy, zemětřesení, sucho, přílivové vlny a povodně);

1.1.2 válka, nepřátelství (ať už válka bude vyhlášena nebo ne), invaze, akt cizích nepřátel, mobilizace, rekvizice nebo embargo;

1.1.3 vzpoura, revoluce, povstání nebo vojenská nebo uzurpovaná moc nebo občanská válka;

1.1.4 kontaminace radioaktivitou z jakéhokoli jaderného paliva nebo z jakéhokoli jaderného odpadu ze spalování jaderného paliva, radioaktivní toxické výbušniny nebo jiných nebezpečných vlastností jakéhokoli výbušného jaderného souboru nebo jaderné složky takového souboru;

1.1.5 nepokoje, nepokoje, stávky, zpomalení, uzamčení nebo porucha, pokud nejsou omezeny pouze na zaměstnance dodavatele nebo jeho subdodavatelů; nebo

1.1.6 činy nebo hrozby terorismu.

1.2 Důsledky vyšší moci

1.2.1 Úřad ani provozovatel nebudou považovány za porušení této smlouvy, pokud plnění jejich příslušných závazků (s výjimkou platebních povinností) nebude zabráněno vyšší mocí, která nastane po datu účinnosti.

1.2.2 Strana (dále jen „postižená strana“), která nemohla plnit své závazky podle této dohody, oznámí druhé straně událost vyšší moci, jakmile ji dotčená strana předvídá nebo se o ní dozví.

1.2.3 Pokud a v rozsahu, v jakém je Provozovateli zabráněno v provádění Služeb v případě vyšší moci, je Provozovatel zproštěn povinnosti poskytovat služby, ale bude se snažit pokračovat v plnění svých Služeb povinnosti vyplývající ze Smlouvy, pokud je to přiměřeně proveditelné [a v souladu se správnými provozními postupy], [POSKYTNUTO, že pokud a v rozsahu, v jakém Provozovateli vzniknou dodatečné náklady, má Provozovatel nárok na výši těchto nákladů [COST] BUDE DEFINOVÁNA, ZNAMENÁ ŽÁDNÝ ZISKOVÝ KOMPONENT] (Provozovatel podnikl přiměřené kroky ke zmírnění nákladů)].

1.2.4 Pokud a v rozsahu, v jakém Provozovatel utrpí zpoždění během Období výstavby v důsledku Události vyšší moci, má nárok na prodloužení doby pro splnění v souladu s článkem [].

1.2.5 Pokud Událost vyšší moci způsobí ztrátu nebo poškození Zařízení, pak Provozovatel napraví takovou ztrátu nebo škodu v rozsahu požadovaném Úřadem, ZAJIŠŤUJE, že veškeré náklady na opravu (snížené o veškeré výnosy z pojištění obdržené Provozovatelem) za ztrátu nebo škodu) nese Úřad (Provozovatel podnikl přiměřené kroky ke zmírnění nákladů).

1.2.6 [Provozovatel má nárok na zaplacení základního měsíčního poplatku po dobu přerušení způsobené vyšší mocí.]

1.2.7 [Smluvní období se prodlužuje o dobu rovnající se době přerušení způsobené vyšší mocí.]

1.3 Volitelné ukončení, platba a uvolnění

Bez ohledu na prodloužení času, pokud dojde k události vyšší moci a její účinek trvá po dobu [180] dnů, může úřad nebo provozovatel oznámit druhému oznámení o ukončení. [Pokud Úřad vyplácí poplatek během vyšší moci, Provozovatel by neměl mít právo na ukončení, je zaplaceno.], Které nabývá účinku [28] dní po vyhlášení. Pokud na konci [28] -denního období účinek vyšší moci přetrvává, smlouva zaniká.

odškodnění

Budete odškodňovat a držet společnost, její dceřiné společnosti, přidružené společnosti, poskytovatele licencí, poskytovatele obsahu, poskytovatele služeb, zaměstnance, agenty, vedoucí pracovníky, ředitele a dodavatele (dále jen „odškodněné strany“), které jsou neškodné za jakékoli porušení těchto podmínek použití ze strany vy, včetně jakéhokoli jiného použití obsahu, než jak je výslovně povoleno v těchto podmínkách použití. Souhlasíte s tím, že odškodněné strany nebudou mít žádnou odpovědnost v souvislosti s jakýmkoli takovým porušením nebo neoprávněným použitím a že souhlasíte s tím, že odškodníte jakoukoli výslednou ztrátu, škodu, rozsudky, ceny, náklady, výdaje a právní poplatky odškodněných stran v souvislosti s tím tím. Rovněž odškodníte a odškodníte odškodněné strany před a proti jakýmkoli nárokům vzneseným třetími stranami, které vyplývají z vašeho použití informací přístupných z těchto stránek.

Ochranné známky

Ochranné známky, servisní značky a loga, která se objevují na tomto webu, jsou majetkem společnosti nebo strany, která poskytla ochranné známky, servisní značky a loga společnosti. Společnost a jakákoli strana, která poskytla společnosti ochranné známky, servisní značky a loga, si ponechávají všechna práva týkající se jejich příslušných ochranných známek, servisních značek a log, která se objevují na tomto webu.

Informace, které poskytujete

V souvislosti s tímto webem nesmíte zveřejňovat, odesílat, odesílat, publikovat ani přenášet žádný materiál, který:

nemáte právo zveřejňovat příspěvky, včetně vlastnických materiálů jakékoli třetí strany;
obhajuje nezákonnou činnost nebo diskutuje o úmyslu spáchat protiprávní jednání;
vulgární, obscénní, pornografické nebo neslušné;
nevztahuje se přímo na tento web;
ohrožuje nebo zneužívá ostatní, urážky na cti, hanobení, narušuje soukromí, stonky, je obscénní, pornografické, rasistické, urážlivé, obtěžující, ohrožující nebo útočné;
usiluje o vykořisťování nebo poškození dětí tím, že je vystavuje nevhodnému obsahu, požaduje osobní údaje nebo jinak;
porušuje jakékoli duševní vlastnictví nebo jiná práva jakéhokoli subjektu nebo osoby, včetně porušení autorských práv nebo ochranných známek nebo jejich práv na publicitu;
porušuje jakýkoli zákon nebo může být považován za porušující jakýkoli zákon;
předstírá zosobnění nebo zkreslení vašeho spojení s jakoukoli jinou entitou nebo osobou nebo jinak manipuluje s hlavami nebo identifikátory za účelem maskování původu obsahu; inzeruje jakékoli komerční úsilí (např. nabízet k prodeji produkty nebo služby) nebo jinak vykonává jakoukoli komerční činnost (např. provádění tomboly nebo soutěže, vystavování sponzorských bannerů a / nebo nabízení zboží nebo služeb), s výjimkou případů, kdy je to na tomto webu výslovně povoleno;
žádá o finanční prostředky, inzerenty nebo sponzory;
zahrnuje programy, které obsahují viry, červy a / nebo trojské koně nebo jakýkoli jiný počítačový kód, soubory nebo programy určené k přerušení, zničení nebo omezení funkčnosti jakéhokoli počítačového softwaru nebo hardwaru nebo telekomunikací;
narušuje normální tok dialogu, způsobuje rolování obrazovky rychleji než ostatní uživatelé, kteří jsou schopni psát, nebo jinak jedná takovým způsobem, který ovlivňuje schopnost ostatních lidí zapojit se do aktivit v reálném čase prostřednictvím tohoto webu;
zahrnuje soubory formátu MP3;
odpovídá „pyramidám“ nebo podobným schématům;
nedodržuje zásady nebo předpisy stanovené čas od času týkající se používání této stránky nebo jakékoli sítě připojené k této stránce; nebo
obsahuje hypertextové odkazy na jiné weby, které obsahují obsah, který spadá do výše uvedených popisů.
Přestože to není žádná povinnost, naše společnost si vyhrazuje právo sledovat používání tohoto webu za účelem určení souladu s těmito podmínkami použití, jakož i právo odstranit nebo odmítnout jakékoli informace z jakéhokoli důvodu. Bez ohledu na tato práva jste nadále zodpovědní za obsah svých příspěvků. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že ani společnost ani žádná třetí strana, která poskytuje obsah společnosti, nepřevezme ani nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo nečinnost společnosti nebo takové třetí strany v souvislosti s jakýmkoli podáním.

Zabezpečení

Všechna hesla použitá pro tento web jsou pouze pro individuální použití. Budete zodpovědní za zabezpečení svého hesla (pokud existuje). Společnost bude mít právo sledovat vaše heslo a podle svého uvážení vás požádá o jeho změnu. Pokud použijete heslo, které společnost považuje za nezabezpečené, bude společnost oprávněna požadovat změnu hesla nebo zrušení vašeho účtu.

Je zakázáno používat jakékoli služby nebo zařízení poskytované v souvislosti s tímto webem, aby bylo ohroženo zabezpečení nebo manipulace se systémovými prostředky a / nebo účty. Používání nebo distribuce nástrojů určených pro ohrožení bezpečnosti (např. Programy pro odhady hesla, crackovací nástroje nebo nástroje pro vyhledávání v síti) je přísně zakázáno. Pokud se zapojíte do jakéhokoli narušení bezpečnosti systému, vyhrazuje si společnost právo předat vaše údaje správcům systému na jiných webech, aby jim pomohla při řešení bezpečnostních incidentů. Společnost si vyhrazuje právo vyšetřit podezření z porušení těchto Podmínek používání.

Společnost si vyhrazuje právo plně spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení nebo se soudním příkazem požadujícím nebo směřujícím společnost ke zveřejnění totožnosti kohokoli, kdo zveřejňuje jakékoli e-mailové zprávy, nebo zveřejňuje či jinak zpřístupňuje materiály, o kterých se předpokládá, že porušují tyto podmínky použití.

PŘIJETÍM TÉTO DOHODY ZÍSKÁTE A VYDĚLÁVEJTE HARMLESS SPOLEČNOST Z JAKÝCHKOLIV ZÁKONŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z JAKÉKOLI AKCE ZÍSKANÝCH SPOLEČNOSTÍ POČAS NEBO Z VÝSLEDKŮ JEJICH VYŠETŘENÍ A / NEBO Z JAKÝCHKOLI ČINNOSTÍ ZÍSKANÝCH JAKO DŮSLEDKEM VYŠETŘENÍ SPOLEČNOSTÍ ORGANIZACE.

Podmínky prodeje - zásady vrácení peněz

Během procesu platby získáte kompletní podmínky nákupu. Součástí těchto podmínek je vaše jasné pochopení, že tyto výrobky prodáváme jako produkty obsahující extrakt konopí. Tyto produkty nebyly FSA hodnoceny. Zavazujeme se, že budeme plně dodržovat předpisy FSA, a proto, protože tyto výrobky nebyly FSA hodnoceny, nevznikáme žádné nároky na žádné další výhody pro produkty obsahující extrakt konopí. Pokud se rozhodnete zakoupit naše výrobky, čerpáte si vlastní názory ohledně jakýchkoli dalších výhod nebo použití těchto produktů. Všechny naše výrobky mají 14denní záruku spokojenosti zákazníků, kromě zmrazené šťávy Juicy Hemp Juice, vzhledem k povaze produktu, pokud nejsou při přepravě poškozeny. Pokud nejste spokojeni, jednoduše vraťte neotevřený produkt za plnou náhradu mínus veškeré náklady na dopravu. Vaše přijetí podmínek nákupu znamená, že souhlasíte s pravidly pro vrácení peněz a porozumíte jim.

Poškození během přepravy

Spokojenost zákazníků bereme velmi vážně. Všechny naše výrobky jsou testovány na kvalitu a všechny zásilky jsou před opuštěním skladu pečlivě zkontrolovány.
Při příjezdu prosím zkontrolujte pečlivě zásilku, aby nedošlo k poškození během přepravy. Veškeré nároky na poškozený produkt je třeba uplatnit do 72 hodin. Kontaktujte nás a poskytněte nám podrobné informace o jakémkoli produktu poškozeném během přepravy zasláním fotografie a popisu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty. Spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript. uveďte číslo objednávky v e-mailové korespondenci.

Tyto Podmínky používání se budou řídit a interpretovat v souladu se zákony Nizozemska, Holandska, bez ohledu na jakékoli kolizní normy. Výslovně souhlasíte s osobní jurisdikcí v Nizozemsku v souvislosti s jakýmkoli sporem mezi vámi a společností vyplývajícím z těchto Podmínek používání nebo týkajících se předmětu této smlouvy. Strany těchto Podmínek používání se dohodly, že výhradním místem pro jakýkoli spor mezi stranami vyplývající z těchto Podmínek použití nebo vztahující se k předmětu těchto Podmínek použití bude u anglických soudů. Pokud je některá část těchto Podmínek používání nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná, bude tato část považována za oddělitelnou a neovlivní platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení. Tyto Podmínky použití představují úplnou dohodu mezi stranami týkající se tohoto předmětu. Bez ohledu na výše uvedené platí, že jakékoli další smluvní podmínky na této stránce budou upravovat položky, kterých se týkají. Společnost může tyto Podmínky použití kdykoli revidovat aktualizací tohoto příspěvku.

Používáme cookies, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našeho webu. Pokud budete web nadále používat, předpokládáme, že souhlasíte.